ATELIER / 2 0 0 2 s.r.o.
Zachova 6, 602 00 Brno
IČ 268 97 270
Zastoupení společnosti: Ing. arch. Vladislav Vrána, jednatel

Předmět činnosti
- architektonické řešení staveb
- projekční činnost v celém rozsahu projektové dokumentace (zadání, dokumentace pro územní řízení, projekt pro stavební
  povolení, projekt pro výběr zhotovitele, projekt pro provedení stavby) především v oblasti rekonstrukcí a novostaveb
  vysokoškolských areálů, nemocničních areálů, obchodních center, administrativních objektů, a obytných staveb,
  památkově chráněných objektů.
- inženýrské činnosti od zajištění územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení, výkon autorského dozoru v průběhu
  výstavby až po spolupráci při kolaudačním řízení a předání stavby uživateli

Vývoj firmy, struktura pracovníků
Ing. arch. Vladislav Vrána, jednatel společnosti, je absolventem FA VUT v Brně, se zaměřením na občanské stavby, se specializací na vysokoškolské areály. S problematikou výstavby vysokých škol, ale i ostatní občanské výstavby se podrobně seznámil na PVÚ VUT v Brně, kde působil do roku 1992. Od roku 1990 pracuje soukromá projekční kancelář Ing.arch Vladislav Vrána, jejímž předmětem podnikání je projekční činnost ve stavebnictví. Od roku l993 tato projekční kancelář vypracovala pro společnost PROJECT building s.r.o. řadu projektů, v oboru staveb vysokoškolských, zdravotnických, občanských a bytových, které jsou dále uvedeny ve stručném přehledu. V roce 2002 vznikl záměr založit projektovou kancelář ATELIER / 2002 s.r.o., jako nositele autorských práv na dříve zpracované projekty. Tato projekční kancelář v současnosti řeší řadu významných projektů.

Údaje o technickém a materiálovém vybavení
Veškerá dokumentace je zpracovávána s využitím výpočetní techniky na grafických počítačových pracovištích.
Počítačová pracoviště jsou propojena počítačovou sítí, data jsou ukládána na centrálním serveru.
Softwarové vybavení pracovišť: ACAD, Word, Excel, Stavební fyzika

Zásady řešení při zpracování dokumentace
Při zpracování projektové dokumentace společností ATELIER / 2 0 0 2 je zaručena vysoká úroveň architektonického a stavebně technického řešení. Zárukou je dlouholetá zkušenost autorů a projekčního teamu s navrhováním staveb, znalost řešené problematiky, zejména vysokoškolských areálů, zdravotnických staveb, občanských a bytových staveb a rekonstrukce staveb, i památkových objektů.

 • Při rozpracování výchozího návrhu předaného investorem je kladen důraz na přehledné funkční uspořádání, které je
      zárukou maximální univerzality a flexibility objektů. Tento požadavek je zohledněn ve stavebně technickém řešení
      jednotlivých objektů.
 • Při návrhu technického vybavení je kladen důraz na principy obnovitelnosti zdrojů.Tomuto principu je podřízeno řešení
      stavebních konstrukcí a využito přírodních zdrojů. Dále je nedílnou součástí již návrhu stavby architektura technické
      infrastruktury, na jejíž pečlivou koordinaci je kladen důraz po celou dobu zpracování dokumentace
 • Na zpracovávaných projektech spolupracuje skupina zkušených architektů a stavebních inženýrů, na projektech
      participuje stálý tým externích spolupracovníků, který zajišťuje zpracování projektů technické infrastruktury.